Ma 2024. július 12. péntek, Izabella napja van.
Szent Lázár
Időskorúak Otthona Tokaj

Intézményünk bemutatásaIntézmény bejárat


Hangulat


Kert


Madártávlat


Intézmény hátsó rész


Intézmény parkolóval


kert felől


Hegy felől


Oldal


oldal2


lépcsőház


összekötő folyosó
Demens kisudvar

Az idősek ellátását célul kitűző Otthon 1954-ben jött létre. Akkoriban a város főterén és annak környékén voltak az Intézet részlegei kialakítva. Jelenlegi helyét 2003-ban foglalta el. Így egy új épület ad helyet annak a szolgáltatásnak, amit az Otthonban élő szépkorúak számára biztosítunk.
Az Intézmény célja a minőségi gondoskodás és tiszteleten alapuló ápolás.
Az intézmény gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, mentális gondozásáról valamint lakhatásról (továbbiakban teljes körű ellátás), feltéve hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ezen kívül gondoskodik a lakók napi legalább háromszori főétkezéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról.
Ellátja a gondjaira bízott idős emberekkel kapcsolatos feladatokat, korának, egészségi állapotának megfelelő, a lehetőségek által adott korszerű fizikai, egészségügyi ellátást, gyógyszert, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzést. Biztosítja továbbá az egészségi és pszichés állapotnak megfelelő ápolást, gondozást, foglalkoztatást, mentálhigiénés ellátást, az emberi és állampolgári jogok érvényesítését.

Alapvető cél, hogy az itt élő idős ember, az előrehaladott kor és betegségek ellenére életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon.

Az intézmény dolgozói szakmai munkájukat azon alapelvek alapján végzik, melyek tiszteletben tartják az idős emberek méltóságát, önrendelkezését, szabadságát, egyéniségét, valamint növeljék az ellátottak önálló képességeit azért, hogy megtartsák autonómiájukat, pszichés szomatikus egyensúlyukat, emberi méltóságukat, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson. Segítséget nyújt, hogy megtartsák családi és egyéb közösségi kapcsolataikat.
E célok érdekében az intézmény együttműködik a városi szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális intézményeivel és módszertani intézménnyel.
Az Időskorúak Otthonának célja, hogy az ellátottak szellemi leépülése, fizikai aktivitásának csökkenése miatt életszínvonaluk ne romoljon, megfelelő bánásmódot, szükségleteiknek és állapotuknak megfelelő ellátást, ápolást, gondozást kapjanak. Feladata a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó személyre szóló ápolási tevékenység, segítségnyújtás biztosítása, hogy az ellátottak fiziológiai, pszichés és szociális szükségleteik kielégítésre kerüljenek.

Az intézményben külön gondozási egységben kerülnek elhelyezésre azon ellátottak, akiknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően szakvéleménnyel igazoltan demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapítanak meg.
Az intézmény igyekszik szolgáltatásait úgy megszervezni, hogy az ellátást igénybe vevők jogai, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogai ne sérüljenek.

A célcsoport korösszetétele

Az intézmény biztosítja az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, és a 18 év fölötti személyek teljes körű ellátását, ápolását és gondozását. Az alábbiakban felsorolt egészségi állapotra, gondozási szükségletre vonatkozó feltételek mellett.

Az ellátottak köre:

a Szt. 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
A Szt. 68/B §. (1) bek. értelmében, ha az idős otthoni ellátást igénylő egészségügyi állapota vagy személyes körülménye az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra- gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható.
az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy, ha ellátása más típusú, ápolást – gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható
a Szt. 68.§ (1 ) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A ( 3 ) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában
68/B§ (1). szerint a férőhelyszám legfeljebb 15%-ig a napi 4 órás ápolási- gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Ellátási szintek:
Otthonunkban 3 ellátási szint közül választhatnak a hozzánk költözők:
- Demens
- Átlagos
- Emelt szint.

Az ellátás 4 gondozási egységben valósul meg, melyek a következők:
- Demens
- Ápolási
- Gondozási
- Emelt szintű osztály.

A szolgáltatások menüpont alatt bővebben is olvashatnak az ellátási szintekről és gondozási egységekről.

Beköltözés feltétele:
Az Intézménybe való bekerülés önkéntesen, kérelemre történik, szabad választás elvén (az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő kérelmére).
Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Bekerülés feltételeivel kapcsolatos egyéb ügyintézések:
- Kérelem (adatlap) és mellékleteinek beküldése az Intézménybe. Csak írásbeli alakban az intézmény által biztosított dokumentumon. Mellékletek listáját a kérelem adatlapon, illetve az intézmény tájékoztatójában ismerheti meg.
- Értesítés a kérelem nyilvántartásba vételéről, előgondozásról.
- Előgondozás I-II. szakasza, Tájékoztatás az intézmény házirendjéről és gondozási szükséglet felmérés. Hiánypótlás tárgyának megnevezése.
- Értesítés férőhely elfoglalásról, esetlegesen kérelem elutasításról.
- Az Intézményi ellátás igénybevétele időpontjában az Intézmény megállapodást köt az érintettel, amely tartalmazza az ellátás időtartamát, a szolgáltatások formáját, módját, körét és a fizetési kötelezettség szabályait. Házirend ismertetése.

A kérelem elbírálásánál a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:
o A demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, melyet az orvos-szakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak,
o Az ellátást igénylő egyedül él, és
o Nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
o Hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamos-energia ellátás nélküli ingatlan, vagy
o Hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megalapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
o Az előző ok szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvos-szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságnak szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
o I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
o Munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvos-szakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

Vagyonnyilatkozat:
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a kérelem adatlapon található vagyonnyilatkozatot (kivéve, ha az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy önként vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését).
A készpénzvagyon vonatkozásában igazolni is kell a rendelkezésre álló összeget, ingatlanvagyon esetén a tulajdoni lap másolatának benyújtása az intézményvezetővel egyeztetve lehet szükségtelen-szükséges.

Az intézmény szakmai szempontokat figyelembe véve, az igénylő állapota alapján megszervezi az előgondozás folyamatát.
A szükséges dokumentumok megléte nélkül az Intézményi felvétel csak rendkívül indokolt esetben lehetséges!
Ezen dokumentumok a következők:
- Érvényes személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, TAJ Kártya
- Esetleges érvényes közgyógyigazolvány
- Tárgy évi nyugdíj összesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény, illetve egyéb havi rendszerességgel folyósított ellátásról igazolás (FOT, életjáradék, családi pótlék, stb.)
- Gondnokság esetén a gondnokság alá helyezést elrendelő jogerős bírósági ítélet és a gyámhivatal gondnokkirendelő határozata
- Ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződés másolata
- Ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítványt
- Súlyos demencia kórkép esetén, a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által elfogadott Demencia Centrum vagy ORSZI szakvéleménye, szakorvosi állásfoglalás másolata
- 2 évnél nem régebbi kórházi zárójelentések, betegségre vonatkozó orvosi igazolások, szakvélemények
- Háziorvosi igazolás arról, hogy szenved-e pszichiátriai-, szenvedély és fertőző betegségben
- Amennyiben rokkantsági nyugdíjban baleseti nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül – az ellátást megállapító határozat
- Születési anyakönyvi kivonat, özvegy esetében a házastárs halotti anyakönyvi kivonatTérítési díjak:
Az Intézményünk térítési díját a Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete szabályozza, aminek értelmében:

Az Időskorúak Otthonában ellátási szintenként a térítési díj összege 2023.05.01-től:
a) Emelt ellátási szint díja: 1 napi: 4.000.-Ft/nap,
b) Átlagos ellátási szint díja: 1 napi: 3.600.-Ft/nap,
c) Demens ellátási szint díja: 1 napi: 3.600.-Ft/nap,

Az Időskorúak Otthonában az emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulási összege:
a) kétágyas konyha nélküli szoba: 1.100.000.-Ft/fő
b) kétágyas konyhás szoba: 1.100.000.-Ft/fő
c) egyágyas konyha nélküli szoba: 2.200.000.-Ft/fő
d) egyágyas konyhás szoba: 2.200.000.-Ft/fő

A tájékoztatás nem teljes körű, kérem keressék intézményünket bizalommal!

Adatkezelési tájékoztazó